Entegre Yönetim Sistemi Politikası

 

 
 
Yurt Çimento Sanayi ve Tic. A.Ş. olarak, vizyon, misyon ve değerlerimize göre oluşturduğumuz Entegre Yönetim Sistemi ile ilgili yasal ve diğer gereklilikler doğrultusunda stratejiler geliştirmeyi, paydaşlarımızın güvenini kazanmayı ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmayı amaçlıyoruz.

Bu amaç doğrultusunda;
 
 • Faaliyetlerimizde işle ilgili yaralanma ve sağlığın bozulmasını önlemeye yönelik sistemler geliştirerek çalışanlarımız, misafir ve ziyaretçiler için güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarını sağlamayı,
 •  
 • İSG tehlikelerini ortadan kaldırmak ve İSG risklerini azaltmak için gerekli önlemler almayı ve sürekli eğitimler ile çalışanları bilinçlendirerek sürdürülebilir İSG yapısı oluşturmayı,
 •  
 • Acil durumlara müdahale edebilecek şekilde yapılanmayı,
 •  
 • Doğal çevremizi korumaya ve kirliliği önlemeye odaklanarak insana ve çevreye saygılı olmayı,
 •  
 • Atık oluşumunu ve doğal kaynakların kullanımını azaltmayı,
 •  
 • Faaliyetlerimiz ile ilgili Çevre Etki ve Boyutları belirleyerek, izlemeyi ve gerekli aksiyonları almayı,
 •  
 • Enerjiyi verimli kullanmayı, yenilenebilir enerji kaynaklarının enerji kullanımındaki payını artırmayı,
 •  
 • Enerji tüketimlerimizi sürekli kontrol ederek, yeni elektrik motoru, yeni ekipman ve servis hizmetlerinin satın alınmasında enerji verimliliğine uygun seçimlerin yapılmasını sağlamayı,
 •  
 • Ölçülebilen performans göstergeleri oluşturarak düzenli aralıklarla gözden geçirmeyi, düzeltici ve önleyici faaliyetlerle kontrol altına almayı ve sürekli iyileştirmeyi,
 •  
 • Teknolojik gelişmeleri takip etmeyi, tüm proseslerimizde ve enerjide tasarım ve geliştirme çalışmaları yapmayı,
 •  
 • Müşteri beklentilerini karşılayarak, kalitede sürekliliği sağlamayı ve müşteri şikayetlerini etkin olarak ele almayı,
 •  
 • Uygulamalarımızda paydaşlarımıza karşı şeffaf olmayı,
 •  
 • Çalışanlarımızın ve çalışan temsilcilerimizin etkili bir şekilde Entegre Yönetim Sistemine danışma ve katılımını sağlamayı,
 •  
 • Şirket hedeflerine ulaşmayı etkileyebilecek risk unsurlarının ve fırsatlarının kurumsal risk yönetimi yaklaşımı kapsamında şiddet ve olasılığa göre tanımlamayı, değerlendirmeyi, izlemeyi ve gerektiğinde aksiyon almayı,
 •  
 • Tüm sistemin devamlılığının sağlanması için gerekli bilgi ve kaynağı sağlamayı
ve çalışanlarımızdaki farkındalığı artırarak TS EN 197-2, TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS ISO 45001, TS EN ISO 50001 standartları gereklerini tüm çalışanlarımızın katılımı ile uygulamayı ve sürekli iyileştirmeyi taahhüt ediyoruz.